สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 54

14 ม.ค.


สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
 
 ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช.
 ตำแหน่งพนักงานสวัสดิการ
 ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานสวัสดิการ
 อัตราเงินเดือน :  5,840 บาท
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ปวช.
 
 รายละเอียดวุฒิ :  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3) มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น งานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะต่างๆ
 2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 
 ๑. สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกจากการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
 ๒. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนนgoosiam.com) โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นและความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้
 ในเรื่องเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
 จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
 ไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
 เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554
 
 
 ดูรายละเอียดได้ที่
   http://www.nacc.go.th

Advertisements
%d bloggers like this: